სამდივნო

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო დაარსდა და მოქმედებს საქართველოს მთავრობის დადგენილება N829 შესაბამისად, რომელიც გაფორმდა 2015 წლის 20 აპრილს საქართველოს მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 აპრილს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად.

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო კოორდინაციას უწევს ინვესტორთა საბჭოს მუშაობას; ხელს უწყობს მთავრობასა და ბიზნეს საზოგადოებას შორის ურთიერთობას; ინვესტორთა საბჭოს მუშაობის მხარდასაჭერად, უზრუნველყოფს ეკონომიკურ და სამართლებრივ ანალიზსა და რეკომენდაციებს; კოორდინირებს ინვესტორთა საბჭოსა და მისი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს.

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო შედგება შემდეგი პერსონალისგან:

  • ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი;
  • იურიდიული მრჩეველი;
  • ბიზნეს ანალიტიკოსი;
  • გენდერის ექსპერტი;
  • კომუნიკაციების და ოფისის მენეჯერი. 

გიორგი ჩერქეზიშვილი

სამდივნოს ხელმძღვანელი

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოში მოსვლამდე გიორგი მუშაობდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობაზე, მათ შორის იყო: უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი Wings & Freeman Capital– ში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, სს საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის უფროსი და მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციებზე საქართველოს ბანკის კორპორატიული საბანკო მომსახურების დეპარტამენტში.

გიორგი ფლობს მაგისტრის ხარისხს ბიზნეს ადმინისტრირებაში (გრენობ-ლის ბიზნესის სკოლის (საფრანგეთი) და კავკასიის ბიზნეს სკოლის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა), ასევე თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგის-ტრისა და ბაკალავრის ხარისხებს საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთი-ერთობებში

გიორგი ჯუღელი

იურიდიული მრჩეველი

გიორგის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს იურიდიულ პრაქტიკაში, კვლევასა და სწავლებაში. ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოში მოსვლამდე, გიორგი მსახურობდა კომერციული სამართლის მრჩეველად USAID-ის კანონის უზენაესობის პროექტებში.

იგი ასწავლის კორპორაციულ სამარ-თალსა და მმართველობას თბილისის თავისუფალ უნივერ-სიტეტში. გიორგი ფლობს ბრემენის უნივერსიტეტის (გერმანია) დოქტორის ხარისხს სამართალში.

თამარ მაისურაძე

კომუნიკაციების და ოფისის მენეჯერი 

თამარს 10 წლიანი გამოცდილება აქვს ადმინისტრირების სფეროში. ინვეს-ტორთა საბჭოს სამდივნოში მოსვლამდე, იგი მუშაობდა ბრაზილიის საელჩოში სავიზო და ადმინის-ტრაციულ ასისტენტად. თამარი ფლობს მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და ბაკალავრის ხარისხს საზოგადოებასთან ურთი-ერთობაში (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).